Drawski Park Krajobrazowy

Najważniejsze informacje o Drawskim Parku Krajobrazowym

Podstawą działania Drawskiego Parku Krajobrazowego jest UCHWAŁA NR XXXVII/499/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Poniżej cytujemy paragraf 4. tejże uchwały dotyczący zakazów obowiązujących na terenie Parku.

Pełną treść Uchwały można znaleźć pod adresem http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2919/oryginal/akt.pdf


§ 4. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, poz. 1238, oraz z 2014 r., poz. 587);

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzebyo chrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,w tym kopalnych szczątkówroślin i zwierząt, atakże minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiemprac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, zwyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

9) wylewania gnojowicy, zwyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

13) używaniałodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

2. W odniesieniu do zakazów, o których mowa w ust. 1, obowiązują odstępstwa wskazane w art. 17 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842). 3.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w części Parku będącej gruntami rolnymi nie dotyczy:

1) samosiewów drzew i krzewów do wieku 20 lat, nie stanowiących siedlisk przyrodniczych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikującychsię do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2-12 r., poz. 2012, z 2013 r., poz. 1302);

2) drzew i krzewów stanowiącychźródło gradacji szkodliwych owadów;

3) miejsc wyznaczonych do prowadzenia czynnej ochrony przyrody.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy kompleksów zwartej zabudowy wskazanych w planieochrony Parku lub planach ochrony innych form ochrony przyrody pokrywającychsię z obszarem Parku lub studiach uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

5. Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino w częściwskazanej w załączniku nr 3a zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy do 40 kW – w okresie od 1 lipca do 31 października,w godzinach od 10:00 do 18:00.

6. Dla obszaru jeziora Drawsko w części wskazanej w załączniku nr 3b, zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym wykonujących regularny przewóz osób według określonego rozkładu i zarejestrowanych na przewóz ponad 8 osób zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym, wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458) poruszającychsię z prędkością nieprzekraczającą 15 km/h – w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach od 10:00 do 18:00.

7. Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy statków o napędzie mechanicznym do 5kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r, nr 189, poz. 1471, z 2010, Nr 200, poz. 1322, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r., poz. 628, poz. 1158) i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października.

8. Dla całego obszaru Parku zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 nie dotyczy:

1) pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Służby Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w trakcie wykonywania przez nichobowiązków służbowych;

2) podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego zapewniającychbezpieczeństwo na zlecenie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w trakcie wykonywania przez nie zadań statutowych.


© 2021 Gabi-Bud sp z o.o. — Czarter łodzi na Pojezierzu Drawskim